Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

March 27, 1973

COSVN PARTY CURRENT AFFAIRS COMMITTEE LAYS OUT IMMEDIATE MISSIONS AND A NUMBER OF URGENT TASKS AFTER TWO MONTHS OF IMPLEMENTING THE PARIS AGREEMENT

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Two months after the Paris Agreement and ceasefire, COSVN Party Current Affairs Committee issues a directive to address the precarious situation among all sides and lay out guidelines on urgent tasks to be carried out.
    "COSVN Party Current Affairs Committee Lays Out Immediate Missions and A Number of Urgent Tasks After Two Months of Implementing the Paris Agreement," March 27, 1973, History and Public Policy Program Digital Archive, Lich Su Bien Nien Xu Uy Nam Bo va Trung Uong Cuc Mien Nam (1954-1975) [Historical Chronicle of the Cochin China Party Committee and the Central Office for South Vietnam, 1954-1975], 2nd ed. (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2008), 1196-1197. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175855
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175855

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

The COSVN directive stated that the struggle between our side and the enemy was now extremely ferocious, difficult, and complex, both from the national and the class standpoint, and that this struggle was not just military but also political, economic, cultural-social, diplomatic, and legal, and that the struggle was now changing in a direction that would create a situation extremely favorable to us and extremely unfavorable to the enemy.

The directive clearly spelled out our shortcomings and errors after two months of implementing the ceasefire:

-We had not correctly assessed the situation, we had not exploited in a timely manner the great victories we had achieved, and we had not fully anticipated the stubbornness of the U.S. and the puppets;

-Our efforts to shift our guidance formulas and measures had not been rapid enough and were still confused and awkward;

-Our organization and implementation efforts had not reached the village level and had not reached down to the level of the masses;

-In addition, pacifist thinking, the desire to rest, to drink and celebrate, and our loss of vigilance had dulled our zeal for struggle, so that we had not responded to enemy actions in a timely manner.

The cable laid out the following immediate missions and responsibilities for all local areas: launch a large struggle campaign to demand the strict implementation of the Agreement that had been signed, while at the same time working hard to build up, develop, and expand forces in a way favorable to our side. Push the enemy back one step at a time in order to preserve peace. Ceaselessly advance our revolutionary movement and be ready to defeat rash, risky actions by the enemy should the enemy start a civil war.

With regards to the urgent immediate tasks to be carried out, the directive laid out the following:

1. Properly carry out the work of creating the correct understanding and thinking about the Paris Agreement. We must clearly recognize that this was a glorious great victory of historic significance that opened up a new era both for our nation and for the national liberation movement throughout the world. The agreement has been signed, but the enemy continues to violate it in crafty, sophisticated ways as well as in blatant, overt ways. For that reason, we must have absolutely no illusions, but we must also not simply allow the enemy to do whatever he wished. The agreement is a new factor, a new weapon for us to use to attack the enemy and to build up our own strength and power. We need to make calm, rational assessments and to avoid hot-headedness, over-eagerness, subjectivism, and passivity. We need to make active, aggressive preparations in order to change the balance of forces in every respect.

2. Initiate a struggle movement using the following formula: Closely coordinate the political, the armed, and the legal struggles, using political struggle as the foundation and armed struggle to provide support and backing, and exploit to the maximum extent possible the effectiveness of the legal struggle.

-In the conduct of the armed struggle, we must disperse our forces, employ them in a flexible manner, at just the right level, at just the right time, against just the right target, using them in a focused, rational, productive manner to create additional strength for the struggle movement being conducted by the civilian masses. When the enemy uses military force to attack us, we must resolutely destroy him. In the struggle we must continue to implement our slogans: peace, independence, democracy, prosperity, and national reconciliation.

-With regard to military proselyting operations, we must combine them with the legal aspects of the agreement in order to intensify our struggle.

-Actively and aggressively build revolutionary forces and consolidate and expand our liberated zones and our resistance base areas.

[…]

[Translator’s Note: This document can also be found in the first edition of Lich Su Bien Nien Xu Uy Nam Bo va Trung Uong Cuc Mien Nam (1954-1975) [Historical Chronicle of the Cochin China Party Committee and the Central Office for South Vietnam, 1954-1975] (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2002), 955-956.]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

Ngày 27 – 3

Thường vụ Trung ương Cục miền Nam chỉ thị về một số công tác cấp bách sau hai tháng thi hành Hiệp định Pari

Thường vụ Trung ương Cục xác định: cuộc đấu tranh giữa ta và địch diễn ra rất gay go ác liệt và phức tạp cả về mặt dân tộc và giai cấp, không phải chỉ về quân sự mà cả về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, ngoại giao, pháp lý và đang chuyển hoá theo xu thế phát triển tình hình rất có lợi cho ta, rất bất lợi cho địch.

Sau hai tháng thi hành Hiệp định, khuyết điểm của ta là chưa đánh giá đúng tình hình, chưa kịp thời phát huy những thắng lợi to lớn đã đạt được, không đánh giá hết sự ngoan cố của Mỹ-ngụỵ; việc chuyển phương châm, phương thức chỉ đạo không kịp thời và còn lúng túng; công tác tổ chức và thực hiện không đến xã, không ra đến quần chúng; ngoài ra còn có tư tưởng hoà bình, nghỉ ngơi, nhậu nhẹt, mất cảnh giác làm giảm ý chí đấu tranh sắc bén và không kịp thời đối phó với địch.

Thường vụ Trung ương Cục chỉ rõ nhiệm vụ trước mắt của các địa phương là: mở cuộc vận động lớn đấu tranh đòi thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định đã ký, đồng thời ra sức xây dựng và phát triển lực lượng có lợi cho ta, đẩy lùi địch từng bước để giữ hoà bình, không ngừng đưa phong trào cách mạng tiến lên, sẵn sàng đánh bại những hành động liều lĩnh nếu địch gây ra nội chiến.

Về các khâu công tác cấp bách trước mắt phải tiến hành là:

I 1. Làm tốt công tác nhận thức tư tưởng về Hiệp định Pari. Phải thấy rõ đây là một thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại, mở ra một giai đoạn mới của cả dân tộc và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Hiệp định đã được ký kết nhưng địch sẽ còn tiếp tục phá hoại bằng nhiều cách vừa tinh vi, vừa trắng trợn. Do đó, ta tuyệt đối không ảo tưỏng nhưng cũng không giản đơn cho địch muốn làm gì thì làm. Hiệp định là nhân tố mới, là vũ khí mới để ta tiến công địch và xây dựng thực lực của ta. Cần bình tĩnh đánh giá, tránh nôn nóng, chủ quan và tiêu cực bị động; tích cực chuẩn bị để làm thay đổi tương quan lực lượng về mọi mặt.

2. Phát động phong trào đấu tranh với phương châm: kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị, vũ trang và pháp lý, lấy đấu tranh chính trị làm cơ sở, đấu tranh vũ trang làm hậu thuẫn, hết sức phát huy tác dụng của đấu tranh pháp lý.

- Trong đấu tranh vũ trang phải phân tán, linh hoạt, đúng mức, đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng, có điểm, có lý, có lợi, tạo thế thêm cho phong trào đấu tranh của quần chúng. Khi địch dùng quân sự tấn công ta, ta phải kiên quyết tiêu diệt chúng. Trong đấu tranh ta tiếp tục thực hiện khẩu hiệu: hoà bình, độc lập, dân chủ, cơm áo, hoà hợp dân tộc.

- Về công tác binh vận phải kết hợp với pháp lý của Hiệp định để đẩy mạnh đấu tranh.

- Tích cực xây dựng lực lượng cách mạng củng cố và mở rộng vùng giải phóng và căn cứ kháng chiến.

Nguồn: Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

P 42 (89-177)