Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

June 30, 1973

COSVN PARTY CURRENT AFFAIRS COMMITTEE GUIDANCE ON STEPPING UP STRUGGLE ACTIVITIES DEMANDING THAT THE U.S. AND THE PUPPETS IMPLEMENT OUR POST-PARIS AGREEMENT PROPOSALS

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Upon submitting a Post-Paris Agreement proposal at the negotiating table with the U.S. and the DRV, the COSVN Party Current Affairs Committee issues an announcement that requests all levels of command and all branches to launch another struggle phase focusing on three urgent issues: ceasefire; exchange of detained civilian personnel; and guaranteeing the right to freedom and democracy.
    "COSVN Party Current Affairs Committee Guidance on Stepping up Struggle Activities Demanding that the U.S. and the Puppets Implement our Post-Paris Agreement Proposals," June 30, 1973, History and Public Policy Program Digital Archive, Lich Su Bien Nien Xu Uy Nam Bo va Trung Uong Cuc Mien Nam (1954-1975) [Historical Chronicle of the Cochin China Party Committee and the Central Office for South Vietnam, 1954-1975], 2nd ed. (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2008), 1211-1212. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175856
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175856

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

The Paris Agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam was signed in January 1973, but the Americans and the puppets blatantly violated the agreement. They repeatedly sent troops in to attack and occupy our liberated zones. In the light of this reality, we resolutely fought for our demand that the Americans and the puppets must strictly implement the terms of the Agreement. During the meetings held to discuss the implementation of the Paris Agreement, our side constantly put forward logical and appropriate ideas but the Americans and their puppets always sought ways to avoid these ideas and instead sought to prolong these discussions.

As a result of our resolute struggle and of the warm support of international public opinion, on 13 June 1973 our side, the Americans, and the puppets signed a joint statement that was based on our fundamental proposals. Then, on 28 June 1973, our delegation in Paris submitted a six-point proposal. The six points were: ceasefire; exchange of detained civilian personnel; guaranteeing the people’s right to freedom and democracy; the formation of the National Council of National Reconciliation; General elections; and the problem of armed forces.

Immediately after we achieved these results at the negotiating table, on 30 June 1973 the COSVN Party Current Affairs Committee issued an announcement that requested all levels of command and all branches to launch another powerful struggle phase that was to focus on three urgent issues: ceasefire; exchanged of detained civilian personnel; and guaranteeing the people right to freedom and democracy.

According to the announcement, the goals of this struggle phase were as follows:

-To make sure that our entire Party and that the entire civilian population fully understand the significance of the joint statement so that we can use it to push our movement forward, and at the same time to ensure that everyone realizes that our six point proposal was not just an attack against the enemy at the conference table but that it is also a political attack by our entire army and our entire population throughout South Vietnam aimed at making the enemy increasingly weaker, more isolated, and more passive and on the defensive.

-In parallel with a broad-ranging propaganda campaign about our attacks at the conference table and the successes that we had achieved at the conference table, we also need to launch a powerful struggle movement among the popular masses.

-To continue to develop and exploit the combined strength of our three-pronged attack [military, political, and military proselyting] in close coordination with our legal struggle; we have to incite mass movements in all three zones [mountain jungles, rural lowlands, urban areas] and resolutely conduct struggles of all types, because only then can we force the enemy to implement the terms of the agreement that he had signed.

-To strengthen our military proselyting operations and our proselyting operations targeted on puppet government personnel so that the enemy troops and government officials who are already frightened and confused in order to cause even greater disintegration of the puppet army, to render the puppet government’s apparatus of repression to lose its effectiveness, and to incite the revolutionary zeal of the masses to rise to even higher levels.

[Translator’s Note: This document can also be found in the first edition of Lich Su Bien Nien Xu Uy Nam Bo va Trung Uong Cuc Mien Nam (1954-1975) [Historical Chronicle of the Cochin China Party Committee and the Central Office for South Vietnam, 1954-1975] (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2002), 966-967.]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

Ngày 30-6

Thường vụ Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động đấu tranh đòi Mỹ-ngụy thực hiện các đề nghị của ta sau Hiệp định Pari

Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đã được ký kết từ tháng 1-1973, nhưng Mỹ, ngụy đã trắng trợn vi phạm Hiệp định. Chúng liên tục đưa quân lấn chiếm các vùng giải phóng của ta. Trước thực tế đó, chúng ta đã kiên quyết đấu tranh đòi Mỹ-ngụy phải nghiêm chỉnh thực hiện Hiệp định. Tại các phiên họp bàn việc thực hiện Hiệp định ở Pari, phía ta luôn luôn đưa ra những nội dung hợp lý, hợp tình, nhưng Mỹ- ngụy luôn tìm cách né tránh, tìm cách kéo dài thời gian thảo luận. Với sự kiên trì đấu tranh của ta và sự ủng hộ nhiệt tình của dư luận quốc tế, ngày 13-6-1973, ta và Mỹ-ngụy đã ký thông báo chung trên cơ sở những đề nghị cơ bản của ta. Tiếp đó, ngày 28-6- 1973, phái đoàn ta tại Pari tiếp tục đưa ra đề nghị 6 điểm, đó là: ngừng bắn; trao trả nhân viên dân sự; bảo đảm các quyền tự do dân chủ; thành lập Hội đồng quốc gia hoà giải dân tộc; Tổng tuyển cử và vấn đề lực lượng vũ trang.

Ngay sau khi đạt được kết quả ở bàn đàm phán ngày 30-6-1973, Thường vụ Trung ương Cục đã ra thông báo, yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục mở một đợt đấu tranh mạnh mẽ tập trung vào ba nội dung cấp bách là: ngừng bắn, trao trả nhân viên dân sự và bảo đảm các quvền tư do dân chủ.

Yêu cầu của đợt đấu tranh này là:

- Phải làm cho toàn Đảng, toàn dân thấy hết ý nghĩa của Thông báo chung để từ đó thúc đẩy phong trào tiếp tục đi lên, đồng thời phải thấy đề nghị 6 điểm của ta không chỉ là tấn công địch ở bàn Hội nghị mà còn là đòn tấn công chính trị của toàn quân toàn dân ta ở khắp mọi nơi làm cho địch ngày càng bị suy yếu, cô lập bị động.

- Song song với việc tuyên truyền rộng rãi các đòn tấn công và những kết quả đạt được trên bàn Hội nghị, phải phát động phong trào đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng nhân dân.

- Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của ba mũi tiến công kết hợp chặt chẽ với đấu tranh pháp lý; phải phát động phong trào quần chúng ở ba vùng, kiên trì đấu tranh bằng mọi hình thức mới buộc địch thi hành những nội dung ký kết.

- Tăng cường công tác binh vận, công tác vận động nhân viên ngụy quyền đang hoang mang, làm tan rã mạnh hơn nữa ngụy quân, làm mất hiệu lực của bộ máy kìm kẹp ngụy quyền, đồng thời đẩy khí thế cách mạng của quần chúng mạnh mẽ hơn.

Nguồn: Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. P 42 (60-46).