Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

October 01, 1974

CONTINUE SUPPLYING WEAPONS AND AMMUNITION IN ACCORDANCE WITH THE 1973 PLAN AND PREPARING FOR THE 1974-1975 PLAN AND FOR THE SUPPLEMENTAL PLAN (KH-75B)

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Military report in implementation of the resolution of the first session of the General Technical Department’s Party Committee, carrying out the mission of supplying the South Vietnamese battlefield that was approved during the General Department’s first Political-Military Conference.
    "Continue Supplying Weapons and Ammunition in Accordance with the 1973 Plan and Preparing for the 1974-1975 Plan and for the Supplemental Plan (KH-75B)," October 01, 1974, History and Public Policy Program Digital Archive, Tong Cuc Ky Thuat; Bien Nien Su Kien: 1974-1987 [General Technical Department; Calendar of Events: 1974-1987] (Hanoi: Nha xuat ban Quan doi nhan dan, 1994), 23-24. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175864
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175864

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

To implement the resolution of the first session of the General Technical Department’s Party Committee and to carry out the mission of supplying the South Vietnamese battlefield that was approved during the General Department’s first Political-Military Conference, the Ordnance Department shipped the remaining 4,150 tons of weapons and ammunition from the 1973 Plan. It would be necessary to have 41,674 tons of weapons and ammunition prepared to support the 1974-75 plan. The plan was to take 8,611 tons from Group 559 stockpiles, 3,970 tons from the transportation line stockpiles, and 29,093 tons from warehouses in our rear area [North Vietnam]. The Ordnance Department’s stockpile held a total of 27,031 tons (22,549 tons of which were ready for shipment and 4,482 tons of required packing for shipment). The shortfall would have to be made up for by [foreign] aid sources and from manufacturing production by the Ordnance Department.

In order to carry out the plan to manufacture additional weapons and ammunition (KH-75B), the Ordnance Department took steps to implement the plan to manufacture 100 160mm mortars, 10,000 160mm mortar rounds, 100 120mm mortars, 50,000 120mm mortar rounds, and 100 82mm recoilless rifles. To begin to implement this plan the department sent cadre out to recover ammunition and shell casings. The department assigned the Ammunition Officer responsibility for finding explosives; assigned the Anti-Aircraft Weapons Office responsibility for collecting 90mm and 88mm gun barrels; and assigned the Ground Weapons Officer responsibility for collecting field artillery barrels.

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

Ngày 1 và 2 tháng 10.

TIẾP TỤC CHI VIỆN VŨ KHÍ ĐẠN THEO KẾ HOẠCH 73, CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH 74, 75 VÀ KẾ HOẠCH BỔ SUNG (KH.75B).

Để thực hiện Nghị quyết Đảng ủy TCKT lần thứ nhất và triển khai nhiệm vụ chi viện chiến trường miền Nam, đã thống nhất trong hội nghị quân chính Tổng cục lần thứ nhất, Cục Quân khí đã chuẩn bị tiếp 4.150 tấn VKĐD còn lại của KH 73. Trong KH 74-75 phải chuẩn bị 41.674 tấn VKĐD, dự kiến lấy của Đoàn 559: 8.611 tấn, ở tuyến vận tải: 3.970 tấn, xuất kho hậu phương : 29.093 tấn. Kho Cục Quân khí đã có 27.031 tấn (đã chuẩn bị xong 22.549 tấn và 4.482 tấn còn phải bao gói). Số còn thiếu phải chờ nguồn viện trợ và Cục Quân giới sản xuất.

Tiếp đó, theo kế hoạch sản xuất vũ khí đạn bổ sung (KH.75B), Cục Quân khí đã có biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất 100 khẩu và 10.000 viên đạn cối 160, 100 khẩu và 50.000 viên đạn cối 120, 100 khẩu ĐKZ.82. Để thực hiện kế hoạch này, cục đã cử cán bộ đi thu hồi vỏ đạn, giao cho phòng đạn giải quyết thuốc nổ, phòng vũ khí phòng không giải quyết nòng cao xạ 90, 88, phòng vũ khí mặt đất giải quyết nòng pháo mặt đất.