Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

November, 1974

COSVN AND THE COSVN MILITARY HEADQUARTERS DECIDE TO LAUNCH A WAVE OF OPERATIONS DURING THE 1974-1975 DRY SEASON

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    In late November 1974 COSVN and the COSVN Military Headquarters approved a decision to launch a 1974-1975 Dry Season Campaign, divided into two waves of operations
    "COSVN and the COSVN Military Headquarters Decide to Launch a Wave of Operations during the 1974-1975 Dry Season," November, 1974, History and Public Policy Program Digital Archive, Lich Su Bien Nien Xu Uy Nam Bo va Trung Uong Cuc Mien Nam (1954-1975) [Historical Chronicle of the Cochin China Party Committee and the Central Office for South Vietnam, 1954-1975], 2nd ed. (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2008), 1296. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175866
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175866

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

The Party Politburo met from 30 September to 8 October 1974 to assess the situation and it approved a plan to liberate South Vietnam within two years, 1975-1976.

In late November 1974 COSVN and the COSVN Military Headquarters approved a decision to launch our dry season 1974-1975 wave of operations. The primary mission of this wave of operations was as follows: “To adjust and improve our revolutionary liberated zone in order to link up our entire strategic [transportation] corridor from the border all the way down to the seacoast in the east; to build this liberated zone into an integrated, inter-connected, solid base area, to surround Saigon; to liberate Route 14; and to liberate Phuoc Long province when and if conditions were right.

The 1974-1975 Dry Season Campaign was divided into two waves of operations:

-1st Wave, lasting from December 1974 to February 1975, would be primarily focused on the lowlands of the Mekong Delta.

-2nd Wave, from March 1975 on, would focus on the Route 14-Phuoc Long sector, along with coordinating supporting operations conducted throughout the COSVN area of operations.

[Translator’s Note: This document can also be found in the first edition of Lich Su Bien Nien Xu Uy Nam Bo va Trung Uong Cuc Mien Nam (1954-1975) [Historical Chronicle of the Cochin China Party Committee and the Central Office for South Vietnam, 1954-1975] (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2002), 1051-1052.]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

Cuối tháng 11

Trung ương Cục miền Nam và Bộ Tư lệnh Miền quyết định mở đợt hoạt động mùa khô 1974 -1975

Từ ngày 30-9 đến ngày 8-10-1974 Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã họp, đánh giá tình hình và thông qua phương án giải phóng miền Nam trong vòng hai năm 1975-1976.

Cuối tháng 11-1974, Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh Miền quyết định mở đợt hoạt động mùa khô 1974-1975. Nhiệm vụ chính là: “hoàn chỉnh khu giải phóng cách mạng nối liền hành lang chiến lược từ biên giới xuống bờ biển phía Đông, xây dựng thành căn cứ địa vững chắc liên hoàn, tạo thế bao vây Sài Gòn, giải phóng đường 14 và dự kiến giải phóng Phước Long khi có điều kiện.

Chiến dịch mùa khô 1974-1975 được chia làm hai đợt:

Đợt 1 từ tháng 12-1974 đến tháng 2-1975 chủ yếu trên hướng đồng bằng sông Cửu Long.

Đợt 2 từ tháng 3-1975 tập trung trên hướng quốc lộ 14 Phước Long và phối hợp với toàn Miền.

Nguồn: Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

P 11 (3) ĐV 1329 (trang 3).