Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

January 15, 1975

CABLE NO. 99/B01 FROM COSVN TO THE POLITBURO AND X2 [PHAM HUNG]

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    COSVN sent a cable to the Politburo and Pham Hung reporting on the situation in the past months and recommending some military adjustments.
    "Cable No. 99/B01 from COSVN to the Politburo and X2 [Pham Hung]," January 15, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Dai Thang Mua Xuan, 1975: Van Kien Dang [Great Spring Victory, 1975: Party Documents] (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2005), 77-78. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175935
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175935

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

When we learned that the Center was increasing the level of support being sent to us and that it was sending us additional new units, we were very excited and happy, and we also now better understand the Center’s intentions and resolve for this dry season and for the subsequent period as well.

In the near future, based on the plan and our current capabilities, and in light of our victory in December 1974, we are even more confident that we will be able to successfully accomplish the dry season plan. The situation will continue to change rapidly, and it is possible that there will be new victories that are even greater than the level projected in the plan.

During the past month the enemy’s reactions have continued to be clumsy, confused, and cautious, but the enemy has not yet committed all his forces against us. We have won a major initial victory, but we still have not fully assessed all of the enemy’s weaknesses. In the coming period, even if the enemy masses even greater strength to deal with our attacks, given our coordinated battlefield posture throughout South Vietnam, and if we quickly receive additional reserve forces, we will be able to act more decisively and win bigger victories. Not only will we be able to solidly resist the enemy’s counterattacks; we will also be strong enough to exploit our victory and be ready to seize opportunities to score sudden, unexpected victories.

For this reason, we would like to recommend that the Politburo reconsider its decision. If there is a way to make some adjustments, we would like you to send the new division [the 341st Division] down here more quickly. If these forces are sent immediately, right at the start of the [Lunar] new year, we will be better able to maintain the initiative by sending reinforcements down to the lowlands [the Delta] and at the same time by conducting strong operations in Eastern Cochin China aimed at providing direct support to the lowlands and at strongly shaking the area east of Saigon.

While we realize that the Politburo has to maintain an overall view and make its calculations accordingly, because of our responsibility for this battle area we have taken the liberty of presenting these ideas for the Politburo’s consideration.

[signed]

Bay Linh [Nguyen Van Linh]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

ĐIỆN CỦA TRUNG ƯƠNG CỤC

GỬI BỘ CHÍNH TRỊ VÀ X2

Số 99/B01, ngày 15 tháng 1 năm 1975

Đề nghị tăng thêm chi viện, đưa thêm

đơn vị mới cho chiến trường[1]

Được biết Trung ương tăng mức chi viện và đưa thêm đơn vị mới vào, chúng tôi rất phấn khởi càng hiểu thêm ý định và quyết tâm của Trung ương đốì với mùa khô này và tiếp sau đó.

Sắp tới, cứ theo phương án và khả năng hiện có, qua thực tiễn thắng lợi trong tháng 12-1974, chúng tôi càng tin chắc sẽ hoàn thành tốt kế hoạch mùa khô. Tình hình sẽ còn chuyển biến nhanh, có thể có những thắng lợi mới lớn hơn mức độ dự kiến trong kế hoạch.

Tháng vừa qua, địch còn lúng túng, dè dặt trong đối phó, nhưng địch cũng chưa tung hết lực lượng đốì phó. Ta có thắng lớn bước đầu, nhưng cũng chưa phải ước lượng hết các nhược điểm của địch, sắp tới dù địch có tập trung sức đối phó hơn, nhưng với thế phối hợp chiến trường toàn Miền và nếu chúng tôi sớm có thêm lực lượng dự bị thì chúng tôi có thể mạnh tay và ăn to hơn, chẳng những vững vàng chống phản kích mà còn có sức phát huy thắng lợi và sẵn sàng chớp thời cơ giành những thắng lợi đột xuất.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị Bộ Chính trị xem xét lại, nếu có cách điều chỉnh thi cho sư mới vào sớm hơn ngay đầu năm nay, chúng tôi càng có điều kiện chủ động, vừa tăng cường cho hướng đồng bằng, vừa bảo đảm hoạt động mạnh ở miền Đông nhằm hỗ trợ trực tiếp cho đồng bằng và chuyển mạnh vùng phía đông của Sài Gòn.

Dù biết Bộ Chính trị đã có nhìn chung và tính toán, nhưng đứng về trách nhiệm đối với khu vực chiến trường này, chúng tôi cũng xin mạnh dạn đề xuất ý kiến để Bô Chính trị xem xét.

BẢY LINH[2]

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

[1] Đu đ do chúng tôi đặt (B.T).

[2] Bảy Linh: Nguyễn Văn Linh (B.T).