Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

February 25, 1975

COSVN DIRECTIVE 02 ON OUR OPERATIONS DURING PHASE 2 OF THE 1974-1975 DRY SEASON

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    COSVN issues a directive assessing the results of Phase 1 of the 1974-1975 operation and laying out plans for Phase 2.
    "COSVN Directive 02 on Our Operations During Phase 2 of the 1974-1975 Dry Season," February 25, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Lich Su Bien Nien Xu Uy Nam Bo va Trung Uong Cuc Mien Nam (1954-1975) [Historical Chronicle of the Cochin China Party Committee and the Central Office for South Vietnam, 1954-1975], 2nd ed. (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2008), 1304-1306. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175937
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175937

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

After assessing the results of Phase 1 and the prospects for the future, COSVN has concluded:

1. Strengths:

We have now shifted to a broad-based overall offensive posture. In particular, we captured, liberated, and gained complete control over many heavily populated areas in the Mekong Delta, opened up many important base areas and transportation corridors, have seized control of the Phuoc Long province capital north of Saigon and a number of district capitals northeast of Saigon, and have expanded our liberated zones and base areas, which now have a population of 1,800,000 people.

The enemy’s plan to seize the dry season crop and steal our rice has been a failure right from the beginning.

The enemy’s governmental apparatus has been stretched thin in every location and has been pushed back in the focal point areas and in many areas and pockets in many different sectors. The Thieu government’s military and pacification failures have caused it to lose ground politically. This has led to the following situation:

- Our forces are now stronger than the enemy and are steadily gaining the overall initiative. This demonstrates the total correctness of COSVN’s policy decision to focus on defeating the pacification program and liberating the rural countryside, a decision which has also advanced our movement in the cities and the areas temporarily under enemy control another step forward.

- Our successes in the early part of the dry season opens up the possibility that we can increase the pace and the scale of our movement and speed up the enemy’s collapse.

2. Weaknesses:

- Our ideological understanding of the situation has not kept pace with the rapid developments in the situation. We have not been sufficiently resolute, bold, quick, or flexible in our attacks against the enemy or in our efforts to build up our own forces of all types.

- Sufficient attention has not been paid to building up our forces and our movement.

- Our take-over of, administration of, and efforts to build up the newly liberated areas have been slow and awkward.

In order to correctly focus our direction of Phase 2 of the 1974-1975 Dry Season Campaign, COSVN requests that careful and detailed preparations of the following types be made for the implementation of Phase 2 of our plan:

- Study and completely digest and understand the goals and missions of Phase 2 of the plan in order to increase the resolve of and improve the efforts of every Party chapter, every section, and every branch. Ensure that guidance is truly comprehensive, speedy, and concrete. Mobilize all forces and every region to create combined, self-sufficient strength in order to strive to win the greatest possible victory.

- Develop and direct our plan for Phase 2 in such a way as to ensure that it is comprehensive, continuous, and adapted to the realities of the battlefield in order to ensure that we will win a complete and comprehensive victory in all respects (military, political, and economic). Intensify military attacks and liberate the population. Conduct military proselyting operations and recruit and develop solid agents and networks. Ensure that all aspects of our attacks and of our force-building efforts are carried out properly.

[Translator’s Note: This document can also be found in the first edition of Lich Su Bien Nien Xu Uy Nam Bo va Trung Uong Cuc Mien Nam (1954-1975) [Historical Chronicle of the Cochin China Party Committee and the Central Office for South Vietnam, 1954-1975] (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2002), 1061-1062.]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

Ngày 25-2

Trung ương Cục miền Nam ra Chỉ thị số 02 về hoạt động của ta trong đợt 2 mùa khô 1974-1975

Đánh giá kết quả hoạt động đợt 1 và triển vọng tới, Trung ương Cục chỉ rõ:

1. Về ưu điểm: Ta đã chuyển lên thế tấn công tổng hợp rộng lớn, đặc biệt đã giành, giải phóng và làm chủ hoàn toàn nhiều vùng đông dân ở đồng bằng sông Cửu Long, mở ra những địa bàn căn cứ và hành lang quan trọng gồm cả tỉnh lỵ Phước Long ở phía Bắc và một số quận lỵ ở Đông Bắc Sài Gòn, làm cho vùng giải phóng và căn cứ địa của ta được mở rộng thêm với số dân 1.800.000 người.

Kế hoạch lấn chiếm mùa khô và cướp lúa của địch thất bại từ đầu, chính quyền địch bị căng kéo khắp nơi, bị đẩy lùi ở các trọng điểm và ở nhiều mảng, nhiều lõm trên nhiều hướng. Thất bại về quân sự và bình định làm cho chính quyền Thiệu bị thất thế về chính trị. Từ đó dẫn tới tình hình là:

- Tương quan ta mạnh hơn địch và ngày càng chủ động toàn diện. Điều đó đã chứng minh chủ trương rất chính xác của Trung ương Cục về tập trung đánh bại kế hoạch bình định, giải phóng nông thôn, đồng thời chuyển phong trào thành phố và vùng tạm chiếm lên bước mới.

- Thắng lợi đầu mùa khô mở ra khả năng phát triển tốc độ, quy mô mới của phong trào và sự suy sụp nhanh chóng của địch.

2. Về khuyết điểm: Nhận thức tư tưởng chưa chuyển kịp với sự phát triển của tình hình, chưa kiên quyết, táo bạo, khẩn trương và linh hoạt trong tiến công địch cũng như xây dựng thực lực mọi mặt của ta.

Xây dựng lực lượng và phong trào chưa được quan tâm đúng mức.

- Tiếp thu, quản lý xây dựng vùng mới giải phóng còn chậm và lúng túng.

Để tập trung chỉ đạo tốt đợt 2 mùa khô 1974-1975, Trung ương Cục yêu cầu thực hiện kế hoạch đợt 2 phải chuẩn bị chu đáo trên những mặt sau:

+ Quán triệt sâu sắc mục đích và nhiệm vụ đợt 2 để từ đó nâng cao quyết tâm và nỗ lực của mỗi Đảng bộ, mỗi ban, ngành, bảo đảm sự chỉ đạo thật toàn diện và khẩn trương, cụ thể, động viên được mọi lực lượng, mọi vùng thành sức mạnh tổng hợp tự lực tự cường, phấn đấu giành thắng lợi lớn nhất.

+ Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo kế hoạch đợt 2 phải thật toàn diện, liên tục, sát với thực tiễn chiến trường, đảm bảo cho ta thắng toàn diện cả về quân sự, chính trị, kinh tế. Đẩy mạnh tấn công quân sự, giải phóng nhân dân. Thực hiện binh vận, xây dựng cơ sở vững mạnh. Đảm bảo thực hiện tốt mọi mặt tấn công và xây dựng.

Nguồn: Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

P 42 (62-54).