Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

March 11, 1975

CENTRAL MILITARY COMMITTEE TO GENERAL VAN TIEN DUNG

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Cable sent to General Van Tien Dung to summarize highlights from a meeting by the Politburo and the Central Military Committee to address the development of current battlefields.
    "Central Military Committee to General Van Tien Dung," March 11, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Mot So Van Kien Chi Dao: Tong Tien Cong Va Noi Day Mua Xuan Nam 1975, Chien Dich Ho Chi Minh [A Number of Guidance Documents for the Spring 1975 General Offensive and Uprising and the Ho Chi Minh Campaign] (Hanoi: Nha xuat ban Quan doi nhan dan, 2005), 200-201. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175941
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175941

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

This morning, before your cable was received, the Politburo and the Central Military Party Committee met to assess the situation. The following are several main points from that meeting:

1. The strategic and campaign plans that the Politburo and the Central Military Party Committee set forward for implementation have proven to be very correct and precise and our preparations for this campaign were carried out in a relatively good manner, and that is the reason that we have won a great victory in just the first days of this campaign.

2. Our victories at Ban Me Thuot, Duc Lap, on Route 19, and in other sectors proves that we are capable of winning big victories at a faster pace than originally anticipated. The most outstanding feature of the current situation is that the enemy’s morale has greatly deteriorated.

3. Because of this situation, both during this current wave of activities and during our implementation of the follow-up plan we must demonstrate a spirit of urgency by quickly and boldly exploiting opportunities. That is the only way we will be able to win great victories.

4. On the B3 Front, during this wave of operations and during the conduct of the follow-up plan you must pay the utmost attention to the need to demonstrate a spirit of urgency by quickly and boldly exploiting opportunities. That is the only way we will be able to win great victories. [Translator’s Note: There were two paragraphs in the text that are identical except for the first few words in each]

5. Your cable is completely in harmony with the ideas expressed this morning in the Politburo and Central Military Party Committee meetings. I have just discussed the situation with Brother Ba (Le Duan) and Brother Sau (Le Duc Tho). We are all in total agreement with the policy decisions outlined in your cable:

a) In Ban Me Thuot, annihilate the remaining enemy forces, expand operations to the surrounding areas, and be prepared to attack enemy relief forces.

b) Quickly advance toward Cheo Reo and surround that city immediately in order to overrun and take it.

c) Immediately complete our siege ring surrounding Pleiku, strategically divide the enemy’s forces, and surround and prepare to overrun An Khe in order to isolate Pleiku.

The advance to the south will be carried out later, as our next step. As you develop and expand the offensive, make sure you maintain a firm grasp on our main force units and avoid dispersing our forces…

The Standing Committee of the Central Military Party Committee has decided to promote Comrade Y Bloc to the rank of Senior Colonel. The Politburo and the Central Military Party Committee warmly commend all of the cadres, enlisted men, Party members, Youth Group members, National Defense workers, and civilians of the Central Highlands Front for winning this great victory …

I wish you good health and send my best wishes to the rest of you down there.

Signed

Chien [Vo Nguyen Giap]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

ĐIỆN CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG GỬI ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG

(Điện lúc 19 giờ ngày 11 tháng 3 năm 1975)

"Sáng nay, trước khi nhận điện của anh, Bộ Chính trị và Quân ủy đã họp nhận định tình hình, có mấy điểm chính sau đây:

1. Kế hoạch chiến lược và chiến dịch do Bộ Chính trị và Quân ủy đề ra là chính xác, công tác chuẩn bị làm tương đối tốt, vì vậy ngay trong những ngày đầu vào đợt đã giành được thắng lợi lớn.

2. Thắng lợi ở Buôn Ma Thuột - Đức Lập trên đường 19 và ở các hướng khác chứng tỏ ta có khả năng giành thắng lợi to lớn với nhịp độ nhanh chóng hơn dự kiến. Đặc điểm nổi bật là tinh thần địch rất sa sút.

3. Trước tình hình đó, ngay trong đợt hoạt động này và kể cả trong kế hoạch tiếp theo, cần có tinh thần khẩn trương, mạnh bạo, kịp thời lợi dụng thời cơ mới giành thắng lợi lớn.

4. Ở B3, cần hết sức chú trọng đợt hoạt động này và kể cả trong kế hoạch tiếp theo, cần có tinh thần khẩn trương, mạnh bạo, kịp thời lợi dụng thời cơ mới giành thắng lợi lớn.

5. Điện của anh hoàn toàn phù hợp với ý kiến trao đổi sáng nay trong Bộ Chính trị và Quân ủy. Tôi vừa bàn với anh Ba,[1] anh Sáu.[2] Hoàn toàn đồng ý với chủ trương trong điện:

a) Ở Buôn Ma Thuột, tiêu diệt địch còn lại, phát triển xung quanh, sẵn sàng đánh viện.

b) Nhanh chóng phát triển về hướng Cheo Reo, bao vây ngay để tiêu diệt.

c) Hoàn thành ngay thế bao vây Plâyku, thực hiện chia cắt chiến lược, bao vây và chuẩn bị tiêu diệt An Khê để cô lập Plâyku.

Phát triển xuống phía Nam sẽ làm sau một bước. Trong phát triển tiến công, chú ý nắm vững chủ lực, tránh phân tán...

... Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định phong quân hàm đại tá cho đồng chí Y Blốc. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nhiệt liệt khen ngợi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên quốc phòng và nhân dân trên mặt trận Tây Nguyên đã giành thắng lợi to lớn...

Chúc anh mạnh khỏe và gửi lời chúc anh em trong đó.

Ký tên CHIẾN"

[1] Đồng chí Lê Duẩn.

[2] Đng chí Lê Đức Thọ.