Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

March, 1975

CENTRAL MILITARY PARTY COMMITTEE CABLE SENT TO GENERAL VAN TIEN DUNG DURING THE COURSE OF THE ATTACK ON BAN ME THUOT

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Cable sent to General Van Tien Dung from the Central Military Party Committee with guidelines on the steps and methods of issuing propaganda.
    "Central Military Party Committee Cable Sent to General Van Tien Dung during the Course of the Attack on Ban Me Thuot," March, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Mot So Van Kien Chi Dao: Tong Tien Cong Va Noi Day Mua Xuan Nam 1975, Chien Dich Ho Chi Minh [A Number of Guidance Documents for the Spring 1975 General Offensive and Uprising and the Ho Chi Minh Campaign] (Hanoi: Nha xuat ban Quan doi nhan dan, 2005), 203. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175943
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175943

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

…According to instructions issued by the Politburo, we have decided that our public [open] propaganda about the battle will be put out only one step at a time. Initially issue propaganda about individual battles, and wait until the attack has been essentially successfully completed before putting out a public statement saying that we have liberated Ban Me Thuot. When putting out such propaganda reports, emphasize the enemy’s violations of the Paris Agreement, say a lot about the uprisings of the civilian masses, and at the same time also say a lot about the operations of the [South Vietnamese] Liberation Army.…If you have any ideas on this subject, send them to me in a cable.

Signed

Chien [Vo Nguyen Giap]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

ĐIỆN CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG GỬI ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG ĐỒNG GỬI ĐỒNG CHÍ HOÀNG MINH THẢO VÀ THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY B3

(Điện lúc 12 giờ ngày 12 tháng 3 năm 1975)

"Địch đang có ý định dựa vào các lực lượng chưa bị tiêu diệt của chúng và các điểm phụ cận, tăng thêm lực lượng phối hợp với không quân tiến hành phản kích hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột... Vì vậy, việc cấp thiết nhất là nhanh chóng tập trung lực lượng hơn nữa, nhanh chóng tiêu diệt các đơn vị và các căn cứ của địch ở chung quanh Buôn Ma Thuột, tiêu diệt viện binh của chúng. Tiêu diệt được bộ phận quan trọng sinh lực của địch chung quanh Buôn Ma Thuột sẽ có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của chiến dịch. Đồng thời chỉ đạo mọi công tác hoạt động trên các hướng phát triển đã dự định: Cheo Reo, Plâyku và đường 19. Chú ý khai thác tù binh phục vụ cho tác chiến và binh vận. Chúc thắng to.

Ký tên

CHIẾN"