Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

March 17, 1975

CENTRAL MILITARY PARTY COMMITTEE TO GENERAL VAN TIEN DUNG

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    On behalf of the Central Military Party Committee, Vo Nguyen Giap directs General Van Tien Dung to expand attacks after the liberation of the Central Highlands.
    "Central Military Party Committee to General Van Tien Dung," March 17, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Mot So Van Kien Chi Dao: Tong Tien Cong Va Noi Day Mua Xuan Nam 1975, Chien Dich Ho Chi Minh [A Number of Guidance Documents for the Spring 1975 General Offensive and Uprising and the Ho Chi Minh Campaign] (Hanoi: Nha xuat ban Quan doi nhan dan, 2005), 209. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175982
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175982

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

… Plan 1: After the Central Highlands has been liberated, or at least essentially liberated, develop your attacks by advancing in two sectors: The primary sector will involve sending the bulk of your forces in the B3 Front down into Eastern Cochin China, while the secondary sector will be the effort to expand our liberated zone in the lowlands of Region 5 using the forces currently in place there, although we have sent the 968th Division and heavy weapons and technical units to reinforce that sector. Si (Hoang Van Thai), Ba Long (Le Trong Tan), and I are all strongly in favor of Plan 1. Tomorrow we will seek the opinions of the Politburo.

Signed

Chien [Vo Nguyen Giap]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

ĐIỆN CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG GỬI ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG

(Điện lúc sáng ngày 17 tháng 3 năm 1975)

"... Phương án 1: Sau khi Tây Nguyên đã được giải phóng hoặc cơ bản giải phóng thì phát triển theo hai hướng: hướng chủ yếu là cho đại bộ phận lực lượng ở B3 phát triển vào miền Đông; hướng thứ hai là mở rộng vùng giải phóng ở đồng bằng Khu 5 với lực lượng hiện có, có thể tăng cường Sư đoàn 968 và binh khí kỹ thuật... Tôi, anh Sĩ [1], anh Ba Long[2]  nhất trí nặng về Phương án 1. Ngày mai sẽ xin ý kiến Bộ Chính trị.

Ký tên

CHIẾN”

[1] Đng chí Hoàng Văn Thái.

[2] Đồng chí Lê Trọng Tấn.