Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

March 23, 1975

CABLE NO. 70 FROM BROTHER THO [LE DUC THO] TO BROTHER TUAN [VAN TIEN DUNG]

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Cable from Le Duc Tho to Van Tien Dung to update on the situation at the battlefield and discuss military tactics.
    "Cable No. 70 from Brother Tho [Le Duc Tho] to Brother Tuan [Van Tien Dung]," March 23, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Dai Thang Mua Xuan, 1975: Van Kien Dang [Great Spring Victory, 1975: Party Documents] (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2005), 175-176. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175990
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175990

VIEW DOCUMENT IN

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

ĐIỆN CỦA ANH THỌ

GỬI ANH TUẤN

Số 70, ngày 23 tháng 3 năm 1975

Về việc Bộ Chính trị có ý định thưc hiện

Phương án 1 sớm hơn[1]

Tình hình đang biến chuyển rất mau. Về ý định thực hiện Phương án 1 và thời gian thực hiện ý định đó như chúng ta đã bàn trước lúc anh đi thì bây giờ tình hình đã có nhiều thay đổi khác. Thời gian thực hiện Phương án 1 không phải lâu như lúc ta bàn trước đây mà có thể bắt đầu thực hiện được trong thời gian trước mắt tới đây, đó là ý định của Bộ Chính trị. Tôi vào là cốt để bàn với anh và các anh khác về vấn đề đó. Cho nên đối với số lực lượng của anh đang sử dụng cho hướng đang phát triển hiện nay phải định yêu cầu và thời gian có mức độ nhất định rồi kịp thời chuẩn bị sẵn sàng để khi tôi vào bàn xong với anh là anh em có thể từng bước chuyển đi ngay theo Phương án 1 đã bàn trước đây thì mới kịp đối phó với tình hình. Anh cố gắng làm sao để khi tôi bàn xong công việc với anh thì một bộ phận đi trước đã sẵn sàng và có thể bắt đầu di chuyển được ngay. Tôi nói qua ý như vậy để anh biết và chuẩn bị. Tôi vào sẽ bàn kỹ với và các anh khác.

Chúc anh mạnh và giành nhiều thắng lợi hơn nữa

THỌ

Lưu tại Cục Cơ yếu

Bộ Tổng tham mưu

[1] Đu đ do chúng tôi đặt (B.T).