Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

March 25, 1975

CENTRAL MILITARY PARTY COMMITTEE TO COMRADE TRAN VAN TRA AND THE COSVN MILITARY PARTY COMMITTEE, INFO COPY SENT TO PHAM HUNG, THE COSVN PARTY SECRETARY

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Cable from Vo Nguyen Giap on behalf of the Central Military Party Committee to report on its strategic general offensive, beginning with the victories in the Central Highlands and the other battlefields.
    "Central Military Party Committee to Comrade Tran Van Tra and the COSVN Military Party Committee, Info Copy Sent to Pham Hung, the COSVN Party Secretary," March 25, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Mot So Van Kien Chi Dao: Tong Tien Cong Va Noi Day Mua Xuan Nam 1975, Chien Dich Ho Chi Minh [A Number of Guidance Documents for the Spring 1975 General Offensive and Uprising and the Ho Chi Minh Campaign] (Hanoi: Nha xuat ban Quan doi nhan dan, 2005), 216. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175991
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175991

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

…In reality, our strategic general offensive began with the victories in the Central Highlands and the other battlefields. The fighting has now entered a phase of advancing by leaps and bounds, as you have already been informed: the victories on the Hue-Da Nang battlefield and in Cochin China have caused the enemy to collapse quickly, creating a new stage of development for us both militarily and politically, and especially in the focal point battlefield this has occurred much sooner than we had anticipated. A great strategic opportunity has arrived. We need to make the maximum use of the time available by moving quickly to mass forces in the focal point sector and we must act boldly and unexpectedly to carry out and complete the great strategic resolve that the Politburo set forward as soon as possible.

We have already sent instructions to Brother Tuan [Van Tien Dung]. This is all very new for us, and our cadres often fail to grasp the situation quickly enough to shift in time to keep pace with the demands of the situation. You need to ensure that all levels of command understand the situation better and more fully and that they mass their forces against the primary targets. Carry out the strategy of “three fists”. [Translator’s Note: The “three fists” apparently refers to attacks on the military, political and military proselyting fronts.]

Signed

Van [Vo Nguyen Giap]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

ĐIỆN CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG GỬI ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN TRÀ VÀ QUÂN ỦY MIỀN, ĐỒNG GỬI ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG CỤC

(Điện lúc 18 giờ ngày 25 tháng 3 năm 1975)

"... Trên thực tế, cuộc Tổng tiến công chiến lược của ta bắt đầu với chiến thắng Tây Nguyên và các chiến trường khác. Cuộc chiến đấu đã vào giai đoạn phát triển nhảy vọt như đã thông báo: Chiến thắng trên chiến trường Huế - Đà Nẵng và Nam Bộ làm cho địch suy sụp nhanh, tạo bước phát triển mới về quân sự, chính trị, đặc biệt trên chiến trường trọng điểm sẽ sớm hơn nhiều so với dự kiến của ta. Thời cơ lớn về chiến lược đã đến. Cần tranh thủ thời gian cao độ, tập trung lực lượng vào hướng trọng điểm, hành động táo bạo, bất ngờ, hoàn thành càng sớm càng tốt quyết tâm chiến lược lớn mà Bộ Chính trị đã đề ra.

Đã có chỉ thị cho anh Tuấn. Tình hình rất mới, trong cán bộ ta, nhiều khi nhận thức chưa chuyển biến kịp yêu cầu. Cần làm cho các cấp thông suốt hơn, tập trung lực lượng vào các mục tiêu chủ yếu. Thực hiện chiến lược ba quả đấm.

Ký tên

VĂN”