Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

March 25, 1975

CENTRAL MILITARY PARTY COMMITTEE TO GENERAL VAN TIEN DUNG

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Cable from Vo Nguyen Giap to Van Tien Dung to report on the assessment of the situation and future military plans by the Politburo and the Central Military Party Committee
    "Central Military Party Committee to General Van Tien Dung," March 25, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Mot So Van Kien Chi Dao: Tong Tien Cong Va Noi Day Mua Xuan Nam 1975, Chien Dich Ho Chi Minh [A Number of Guidance Documents for the Spring 1975 General Offensive and Uprising and the Ho Chi Minh Campaign] (Hanoi: Nha xuat ban Quan doi nhan dan, 2005), 217-218. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175993
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175993

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

…The Politburo and the Central Military Party Committee have just met to assess the situation. They have reached the following conclusions:

The B3 Campaign has resulted in a great victory and the strategic general offensive has begun. This is a turning point, both militarily and politically, in the war in South Vietnam. Our revolutionary war has now entered a period of advancing by leaps and bounds. … The situation in the focal point sector will see new developments and will advance much more rapidly than we had anticipated, especially if we destroy large numbers of enemy troops in Hue and Da Nang and down in the Mekong Delta. … A great strategic opportunity has arrived. We must quickly mass our forces in the primary sector and take bold and unexpected actions … to complete our mission in the focal point as soon as possible, which may be much sooner than had been projected in the plan. The weather is now good, and prolonging things would not be to our advantage.

The Politburo has decided to:

a) Rapidly mass three main force divisions and our main heavy weapons and technical units in the Ban Me Thuot area to be ready to move down to the focal point sector.

b) Liberate Binh Dinh (the Route 19 sector) and advance down toward Phu Yen, Khanh Hoa, Nha Trang, and Cam Ranh. The Route 7 sector will use only local forces to advance down to take Tuy Hoa.

The Route 21 sector will advance to the east according to its capabilities, and only if conditions are advantageous should they move down to take Nha Trang and Cam Ranh.

The Politburo and the Central Military Party Committee have decided to launch the attack on Da Nang and have formed the Quang Da Command.

We have formed a Council to Support South Vietnam. Brother To is the Chairman of the Council (“Brother To” is Pham Van Dong). I wish Brother Dinh a speedy recovery (“Brother Dinh” is Dinh Duc Thien).

Signed

Van [Vo Nguyen Giap]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

ĐIỆN CUA ANH THỌ GỬI ANH TUẤN

Số 75, ngày 25 tháng 3 năm 1975

Yêu cầu thực hiện Phương án 1 theo quyết định

của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương[1]

Hôm trước tôi đã điện cho anh nói về quyết định của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương về thực hiện Phương án 1trong thời gian trước mắt sắp tới đây, chắc anh đã rõ. Bây giờ mức độ phát triển của anh đến mức đó là đúng rồi, không nên tiến xa xuống nữa, mà cần kịp thời củng cố lại lực lượng và phòng ngự vững chắc vùng mới mở. Ta đang đánh mạnh ở các tỉnh ngoài này, nhất định chúng sẽ thua mau và phải rút lui về phía trong như ta dự kiến. Sau khi chúng bị thất bại ở phía ngoài này, mùa khô ở hướng anh đang phát triển còn kéo dài, ta sẽ đưa lực lượng ở ngoài này phát triển vào hướng đó và quét nốt. Vì vậy anh cần gấp rút chấn chỉnh lực lượng để đến khi tôi vào thì lực lượng đầu có thể di chuyển ngay được, nhằm tranh thủ thời gian thực hiện Phương án 1; nếu đi sớm hơn càng tốt. Hiện nay, tình hình đang phát triển nhảy vọt rất thuận lợi, giữa lúc chúng đang hoang mang tan rã lớn, ta phải cướp thời gian hành động kịp thời hơn nữa. Tất nhiên hoàn thành được Phương án 1 phải có thời gian mới xong, nhưng ta phải bắt đầu ngay. Vậy nói thêm để anh rõ quyết định của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương mà chuẩn bị đủ mọi mặt ngay.

Còn số lực lượng của anh Trân còn lại một ít ở đó chưa đi được vì bị trưng dụng xe, thì anh bảo sắp xếp cho anh em đi ngay để tranh thủ thời gian đánh địch, để nằm mãi ở đó không tiện.

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng

[1] Đu đ do chúng tôi đặt (B. T).