Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

March 27, 1975

CABLE NO. 83 FROM BROTHER THO [LE DUC THO] TO BROTHER TUAN [VAN TIEN DUNG]

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Le Duc Tho briefs Van Tien Dung on the Politburo's assessment of the situation in Hue and Danang and tells him to carry out their plan as quickly as possible.
    "Cable No. 83 from Brother Tho [Le Duc Tho] to Brother Tuan [Van Tien Dung]," March 27, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Dai Thang Mua Xuan, 1975: Van Kien Dang [Great Spring Victory, 1975: Party Documents] (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2005), 192. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176049
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176049

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

Received your Cable No. 91/TK dated 26 March. The Politburo is very pleased. Your assessments are very much in agreement with those of the Politburo. Hue has now fallen, we have begun to attack Danang, and Danang will soon also fall. The enemy is collapsing very rapidly. For that reason you and your people need to save time for us by urgently carrying out our intentions as quickly as possible.

[signed]

Le Duc Tho

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

ĐIỆN CỦA ANH THỌ GỬI ANH TUẤN

Số 83, ngày 27 tháng 3 năm 1975

Bộ Chính trị nhận định Huế đã giải phóng,  ta bắt đầu đánh Đà Nẵng; cần tranh thủ thời gian tiến hành gấp rút hơn[1]

Đã nhận được Điện số 91/TK ngày 26-3 của anh Bô Chính trị rất mừng. Những nhận định của anh rất nhất trí với Bộ Chính trị. Hiện nay Huế đã mất, ta đã bắt đầu đánh Đà Nẵng và Đắ Nẵng cũng sẽ bị mất. Địch đang bị suy sụp rất nhiều. Cho nên anh và anh em cần tranh thủ thời gian tiến hành gấp rút công việc như ý định của chúng ta càng sớm càng tốt.

LÊ ĐỨC THỌ

Lưu tại Cục Cơ yếu

Bộ Tổng tham mưu

[1] Đu đ do chúng tôi đặt (B.T)