Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

March 30, 1975

CABLE NO. 939 FROM BROTHER VAN [VO NGUYEN GIAP] TO BROTHER TU NGUYEN [TRAN VAN TRA]

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Cable from Vo Nguyen Giap reporting on the progress of the South Vietnamese revolution and directing Tran Van Tra to complete his mission quickly.
    "Cable No. 939 from Brother Van [Vo Nguyen Giap] to Brother Tu Nguyen [Tran Van Tra]," March 30, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Dai Thang Mua Xuan, 1975: Van Kien Dang [Great Spring Victory, 1975: Party Documents] (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2005), 218-219. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176051
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176051

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

1. The Politburo and the Central Military Party Committee have concluded that the South Vietnamese revolution has entered into a phase in which it will progress by leaps and bounds. The situation is changing very rapidly. In light of this great strategic opportunity, we need to make maximum use of the time available, act with great speed and daring, and gain the element of surprise so that the enemy does not have time to react. The Politburo and the Central Military Party committee are in unanimous agreement with the conclusion that we must … [consider that] the decisive battle at the primary focal point has begun and that we have increasingly favorable conditions to step up the pace until total victory is won.

2. We have sent a cable directing Brother Tuan [Van Tien Dung] to send his forces down to you as quickly as possible and to strive to exploit the time available. New technical specialty branch units are also on the way down to further reinforce the B2 Front. We have prepared four army corps that will depart soon for southern B3 [the southern Central Highlands] to serve as a reserve force.

3. The first thing that must be done is to carry out an extremely urgent mission that was raised in the cable that Brother Ba [Le Duan] sent to Brother Bay [Pham Hung]. That mission is to cut the enemy off and strategically encircle him in the My Tho-Tan An area to move in close to Tan An and the western outskirts of Saigon. We believe that you should act boldly by quickly sending F9 [the 9th Division] and the required number of technical specialty branch units to that sector. You should act very rapidly and boldly. At the same time, you should strengthen the command organization down there. The best way to do this would be to send Brother Sau Nam [Le Duc Anh] down there.

4. As for the other sectors, I talked about them in my previous cable. However, you must ensure that our key cadre at all levels are in full and complete agreement in order to be able to act with a spirit of boldness and daring and to concentrate our forces even more.

I wish you all good health.

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

ĐIỆN CỦA ANH VĂN

GỬI ANH TƯ NGUYỄN

Số 939, ngày 30 tháng 3 năm 1975

Về việc Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương

nhận định cách mạng đang phát triển nhảy vọt

cần tăng cường lưc lượng bao vây chiến lược

áp sát phía tây Sài Gòn[1]

1. Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương nhận định cách mạng miền Nam bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt. Tình hình biến chuyển mau lẹ. Đứng trước thời cơ chiến lược lớn, ta cần tranh thủ thời gian cao độ, hành động hết sức kịp thời, táo bạo, giành bất ngờ, làm địch không kịp trở tay. Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương nhất trí nhận định phải... như trận quyết chiến tại trọng điểm chủ yếu đã bắt đầu và đang có điều kiện ngày càng thuận lợi để đẩy mạnh nhịp độ cho đến toàn thắng.

2. Chúng tôi đã điện cho anh Tuấn đưa lực lượng vào càng sớm càng tốt, hết sức tranh thủ thời gian. Các đơn vị binh khí kỹ thuật mới cũng đang trên đường đi vào để tăng thêm cho B2. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bốn quân đoàn sẽ lên đựòng sớm vào nam B3 làm dự bị.

3. Trước mắt để thực hiện một nhiệm vụ rất cấp bách đã đề ra trong điện của anh Ba gửi anh Bảy, tức là thực hiện chia cắt và bao vây chiến lược ở phía Mỹ Tho, Tân An, sát Tân An, áp sát phía tây Sài Gòn. Chúng tôi có ý kiến nên mạnh bạo và nhanh chóng tăng cường F9 và một số binh khí kỹ thuật cần thiết về hướng đó; hành động thật nhanh chóng và táo bạo. Đồng thời tăng cường chỉ huy, tốt nhất là cử anh Sáu Nam xuống.

4. Các hướng khác như trong điện trước đã nói. Nhưng cần phải làm cho các cấp cán bộ chủ chốt đều nhất trí sâu sắc để hành động với tinh thần mạnh bạo và tập trung lực lựợng hơn.

Chúc các anh khoẻ.

Lưu tại Cục Cơ yếu

Bộ Tổng tham mưu.

[1] Đu đ do chúng tôi đặt (B.T).