Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

April 01, 1975

CABLE FROM THE CENTRAL MILITARY PARTY COMMITTEE TO COSVN MILITARY HEADQUARTERS

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Cable from the Central Military Party Committee analyzing the situation of the South Vietnamese revolution and offering guidance on attack plans.
    "Cable from the Central Military Party Committee to COSVN Military Headquarters," April 01, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Mot So Van Kien Chi Dao: Tong Tien Cong Va Noi Day Mua Xuan Nam 1975, Chien Dich Ho Chi Minh [A Number of Guidance Documents for the Spring 1975 General Offensive and Uprising and the Ho Chi Minh Campaign] (Hanoi: Nha xuat ban Quan doi nhan dan, 2005), 232-233. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176053
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176053

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

… Exactly as the Politburo had earlier concluded, our revolutionary war in South Vietnam is entering a phase of advancing by leaps and bounds. We currently have sufficient forces and capabilities to win total victory much more quickly than we had originally anticipated.

The decisive factor will be that we must quickly seize our opportunity…and strive to begin a large-scale offensive against Saigon by the middle of April. If we can do that, this would be our best chance and would ensure the best and most complete victory for our side. Surprise no longer exists regarding our primary sector. The enemy knows for certain that we will attack Saigon, but he believes that we will need one or two months to prepare for such an attack. Therefore, surprise now lies primarily in the matter of timing. On the one hand, we need to move forces in quickly, at lightning speed, while on the other hand we take immediate action using the forces currently in place so that we can act quickly without waiting to concentrate all of our forces before attacking. That is the meaning of the Politburo’s declaration that the decisive strategic battle for Saigon has now begun.

…With respect to the two basic plans, one being to conduct a long siege in order to create the necessary conditions before we overrun and finish the enemy off, and the second being to attack boldly right from the start, attacking quickly to finish the enemy off quickly, at this time we should select the second plan, meaning that we should act very quickly and very boldly.

At the same time we should make preparations so that, if it becomes necessary, we can shift to Plan 1, although also with the goal of securing final and complete victory in a short period of time. … Using the forces you have on hand, you must act quickly to exploit any and every opportunity that may be caused by the enemy’s fear and confusion. Attack continuously, making a series of attacks to win a series of victories that will upset all of the enemy’s plans to regroup and reorganize their forces and any increases in U.S. aid and support.

Time now must be measured in days, and every day counts. You must move with lightning speed, lightning speed, win total victory, we must win total victory.” [Translator’s note: Emphasis in the original Vietnamese text]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

ĐIỆN CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG GỬI BỘ TƯ LỆNH MIỀN

(Điện ngày 1 tháng 4 năm 1975)

"... Đúng như Bộ Chính trị đã nhận định, chiến tranh cách mạng ở miền Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt. Hiện nay ta đã có đầy đủ lực lượng và khả năng để giành thắng lợi hoàn toàn trong một thời gian ngắn hơn dự kiến rất nhiều.

Vấn đề quyết định là phải kịp thời nắm lấy thời cơ,... tranh thủ vào trung tuần tháng 4 thì bắt đầu cuộc tiến công quy mô lớn vào Sài Gòn. Làm được như vậy thì thuận lợi nhất, bảo đảm thắng lợi giòn giã nhất. Bất ngờ hiện nay không còn ở phương hướng lớn nữa. Địch biết nhất định ta sẽ đánh Sài Gòn nhưng chúng cho rằng ta cần chuẩn bị một - hai tháng. Vì vậy, bất ngờ hiện nay chủ yếu là ở khâu thời gian. Một mặt cần cơ động lực lượng nhanh chóng, thần tốc, mặt khác sử dụng ngay lực lượng hiện có để kịp thời hành động, không chờ đợi tập trung lực lượng đông đủ mới làm ăn. Chính theo ý nghĩa đó mà Bộ Chính trị đã khẳng định từ giờ phút này trận quyết chiến chiến lược Sài Gòn đã bắt đầu.

... Giữa hai phương án cơ bản, một là bao vây dài ngày tạo điều kiện rồi dứt điểm, hai là tiến công táo bạo từ đầu, đánh nhanh, dứt điểm nhanh, thì nay nên chọn phương án 2, tức là làm thật nhanh, thật táo bạo; đồng thời có sự chuẩn bị trong điều kiện nào đó nếu cần thì chủ động sang phương án 1 cũng nhằm giành thắng lợi cuối cùng trong một thời gian ngắn... Với lực lượng sẵn có, cần hành động kịp thời để lợi dụng mọi thời cơ cụ thể do địch hoang mang và lúng túng đưa lại, tiến công liên tiếp, giành thắng lợi liên tiếp, làm đảo lộn mọi mưu đồ chấn chỉnh lực lượng hoặc tăng cường viện trợ của Mỹ.

Thời gian hiện nay phải tính từng ngày. Phải thần tốc, thần tốc, toàn thắng, nhất định toàn thắng".