Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

April 28, 1975

CABLE FROM THE COSVN PARTY CURRENT AFFAIRS COMMITTEE ON DUONG VAN MINH’S INAUGURATION AS PRESIDENT OF THE SAIGON PUPPET GOVERNMENT

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Cable from the COSVN Party Current Affairs Committee discussing response tactics to Duong Van Minh's inauguration as President of the Saigon government.
    "Cable from the COSVN Party Current Affairs Committee on Duong Van Minh’s Inauguration as President of the Saigon Puppet Government," April 28, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Lich Su Bien Nien Xu Uy Nam Bo va Trung Uong Cuc Mien Nam (1954-1975) [Historical Chronicle of the Cochin China Party Committee and the Central Office for South Vietnam, 1954-1975], 2nd ed. (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2008), 1341-1342. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176151
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176151

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

Immediately after Duong Van Minh took over as President of the puppet government, the COSVN Party Current Affairs Committee issued the following conclusions:

[Summary]

-The goal of the American ploy of making Duong Van Minh the President of the puppet government is to open negotiations with us aimed at saving what is left of the Saigon government. However, in reality Duong Van Minh is no longer a representative of the third force but instead has become an American lackey who is being used to oppose the revolution.

-In the current situation, anyone, no matter who he is, who is placed at the head of the puppet government is a lackey of the Americans. We must carry out our unshakable resolve to completely defeat the Americans and the puppets, destroy the corrupt Saigon government, which is the tool American neocolonialism, completely liberate South Vietnam, and reunify our nation.

At present the puppet national government is extremely shaky, and enemy puppets and the enemy’s apparatus of repression at the lower levels are confused and disintegrating. These conditions are extremely favorable for us to secure total victory. However, the Duong Van Minh card has cause a portion of the upper levels of the third force to become confused and uncertain. We must give them clear explanations to make them understand the true nature of the American scheme and to make them see that only the revolutionary road will lead to peace, true independence, freedom, democracy, prosperity, and national reconciliation. We must resolutely crush every American plot, completely overthrow the entire puppet army and puppet government, and place all governmental power into the hands of the people.

[Translator’s Note: This document can also be found in the first edition of Lich Su Bien Nien Xu Uy Nam Bo va Trung Uong Cuc Mien Nam (1954-1975) [Historical Chronicle of the Cochin China Party Committee and the Central Office for South Vietnam, 1954-1975] (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2002), 1087.]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

Ngày 28 – 4

Thường vụ Trung ương Cục miền Nam chỉ rõ việc Dương Văn Minh lên làm tổng thống ngụy quyền Sài Gòn

Ngay sau khi Dương Văn Minh lên làm tổng thống ngụy quyền, Thường vụ Trung ương Cục đã nhận định như sau:

- Âm mưu của Mỹ đưa Dương Văn Minh lên làm tổng thống ngụy quyền nhằm thương lượng với ta, hòng cứu vãn phần còn lại của chính quyền Sài Gòn. Song, thực chất lúc này Dương Văn Minh không còn là đại diện cho lực lượng thứ ba mà đã trở thành tay sai của Mỹ, chống lại cách mạng.

- Trong tình hình hiện tại, bất cứ tên nào lên thay đứng đầu chính quyền ngụy đều là tay sai của Mỹ. Chúng ta phải thực hiện quyết tâm không gì lay chuyển là đánh bại hoàn toàn Mỹ, ngụy, đánh sụp chế độ thối nát Sài Gòn, công cụ của chế độ thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hiện tại, chính quyền trung ương ngụy lung lay cực độ, bọn tay sai và bộ máy kìm kẹp bên dưới hoang mang rệu rã. Đây là điều kiện rất thuận lợi để ta giành thắng lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, con bài Dương Văn Minh cũng làm cho một số tầng lớp trên trong lực lượng thứ ba bị mơ hồ.

Ta cần giải thích để họ hiểu rõ bản chất âm mưu của Mỹ và khẳng định chỉ có con đường cách mạng mới đi đến hoà bình, độc lập thực sự, tự do dân chủ, cơm áo và hoà hợp dân tộc. Phải cương quyết đập tan mọi âm mưu của Mỹ và lật đổ hoàn toàn ngụy quân, ngụy quyền, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân.

Nguồn: Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

P 42 (63-110).