Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

April 25, 1975

CABLE NO. 481/TV FROM TVKBN [COSVN PARTY CURRENT AFFAIRS COMMITTEE] TO SAU DAN [VO VAN KIET] AND NAM XUAN [UNKNOWN]

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Cable from COSVN with order to the Saigon-Gia Dinh unit to secure control of the government at the grassroots level, following Thieu's fall.
    "Cable No. 481/TV from TVKBN [COSVN Party Current Affairs Committee] to Sau Dan [Vo Van Kiet] and Nam Xuan [Unknown]," April 25, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Dai Thang Mua Xuan, 1975: Van Kien Dang [Great Spring Victory, 1975: Party Documents] (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2005), 307-308. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176152
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176152

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

1. According to BBC Radio, Huong has met with Minh to discuss turning over the Presidency to Minh.

If this report is true, you are to immediately determine the opinions and attitudes of the different classes of the population, of the different political factions, and of third force personalities. Cable the results to KBN [COSVN] immediately.

2. Previously we had projected the things we would have to do when Thieu was toppled from power. Now Thieu has been toppled in a situation in which we are winning big victories and in which the enemy is being defeated and is confused and in disorder, but now they have played this new card and they will suggest subjects for negotiations in order to limit our victory and to divert the mass struggle.

We still maintain our firm position that we must secure total and absolute victory.

Therefore our organization in Saigon-Gia Dinh must seize this opportunity to openly incite the people to hold meetings, seminars, street demonstrations, and powerful displays of our forces focused around the slogans of peace, independence, freedom, prosperity, and national reconciliation in combination with the true interests of each social class.

Use these actions to secure control of the government at the grass roots level, because at present there are a great many locations where things are falling apart at the lower levels. You must quickly ensure that our cadre and Party members fully absorb the contents of KBN’s [COSVN] Circular No. 10/TT.75 so that they understand the favorable current situation and are willing to boldly charge forward to advance our movement forward in a truly powerful manner. Naturally, this does not mean that we should send all of our cadre out to do this job, and our movement’s meetings, demonstrations, etc. must all be aimed at the goal of gaining control at the grass roots level and rapidly developing and expanding our forces (as has been done at Sau Tuong’s location) in order to lead up to X [sic].

We need to provide ideological leadership to our hard-core supporters in order to spread propaganda among positive [pro-communist] members of the third force, telling them not to fall for the scheming plots of the imperialists and the reactionaries who are now scheming to play a new card and to use negotiations to prevent us from security total victory. They are now proclaiming that that Saigon will be destroyed if there is an attack in order to try to change public opinion toward supporting negotiations.

If any of you believe that a policy decision is needed on any specific question, cable your thoughts to TVKBN [the COSVN Party Current Affairs Committee].

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

ĐIỆN CỦA TVKBN

GỬI ANH SÁU DÂN, ANH NĂM XUÂN, P.10

Số 481/TV, ngày 25 tháng 4 năm 1975

Chỉ đạo Sài Gòn - Gia Định phát động quần chúng đấu tranh[1]

1. Theo đài BBC thì Hương đã gặp Minh nhường quyền tổng thống cho Minh.

Anh cho nắm ngay dư luận và thái độ các tầng lớp quần chúng, các phe phái, nhân vật lực lượng ba, nếu tin này là đúng. Điện gấp về KBN.

2. Trước đây ta đã có dự kiến Thiệu đổ thì cần phải làm gì. Nay Thiệu đổ trong một tình hình ta đang thắng lớn, địch đang thất bại và bối rối, nhưng lại đưa con bài mới này ra và sẽ đặt vấn đề thương lượng để hạn chế thắng lợi của ta và làm lạc hướng đấu tranh của quần chúng.

Ta vẫn khẳng định phải giành thắng lợi hoàn toàn và triệt để.

Vậy ở Sài Gòn - Gia Định phải nhân cơ hội này mà phóng tay phát động quần chúng mít tinh, hội thảo, biểu tình xuống đường, biểu dương lực lượng mạnh mẽ, xoay quanh khẩu hiệu hoà bình, độc lập, tự do, cơm áo và hoà hợp dân tộc, kết hợp với quyền lợi thiết thân của mỗi giới. Nhân đó giành quyền làm chủ ở cơ sở vì hiện nay rất nhiều nơi ở bên dưới lỏng rã. Phải gấp rút làm cho cán bộ, đảng viên thông suốt Thông tri số 10/TT.75 của KBN, thấy được tình hình thuận lợi dám táo bạo xốc ra đưa phong trào lên thật mạnh. Tất nhiên là không phải dốc hết cán bộ ra làm. Và đưa phong trào mít tinh, biểu tình gì thì rút cuộc phải dẫn đến làm chủ ở cơ sở và phát triển mau chóng thực lực (như ở chỗ Sáu Tường làm) để dẫn đến X.

Cần lãnh đạo tư tưởng cho nòng cốt ta tuyên truyền trong những người tích cực ở lực lượng ba đừng mắc mưu bọn đế quốc và phản động đang có âm mưu dùng con bài mới dùng thương lượng để ngăn ta giành thắng lợi hoàn toàn. Chúng đang dương ra hiện tượng Sài Gòn bị tàn phá nếu bị tấn công để lôi kéo dư luận ngả về thương lượng.

Các anh thấy cần có chủ trương gì sát thì cứ điện về TVKBN.

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

[1] Đu đ do chúng tôi đặt (B.T).