Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

April 28, 1975

CABLE NO. 505/TV FROM KBN [COSVN] PARTY CURRENT AFFAIRS COMMITTEE TO P.10, SAU DAN [VO VAN KIET], ALL REGION PARTY COMMITTEES, B.76, N.50, AND ALL SECTIONS AND BRANCHES

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Cable from COSVN discussing Duong Van Minh's rise to President and plans of response in preparation for total victory.
    "Cable No. 505/TV from KBN [COSVN] Party Current Affairs Committee to P.10, Sau Dan [Vo Van Kiet], All Region Party Committees, B.76, N.50, and All Sections and Branches," April 28, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Dai Thang Mua Xuan, 1975: Van Kien Dang [Great Spring Victory, 1975: Party Documents] (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2005), 320-322. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176155
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176155

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

1. Faced with the prospect total defeat, with our soldiers and civilians about to attack directly into their final lair, the American imperialists, who had previously removed Thieu from office, now have replaced Huong and moved Duong Van Minh up to become President. Their scheme is to conduct negotiations with us in order to try to save what is left of the Saigon regime.

When he stepped forward to accept the post of President at this time, Duong Van Minh ceased being a representative of the third force … Duong Van Minh’s action is part of the American scheme, and at the same time it is also in line with the political position taken by the Minh faction, which is that they do not want the Saigon regime to totally collapse and want to block the glorious victory that has been won by our nation at this historic moment.

This plan is clearly revealed in the contents of the proclamation issued by Duong Van Minh when he accepted the Presidency at 1650 hours on the afternoon of 28 April.

In that proclamation Minh said nothing about the United States, and he did not mention our two basic demands that were laid out in the proclamation issued by the Provisional Revolutionary Government on 26 April. Instead he appealed for “an immediate ceasefire and mutual cessation of all attacks,” and he appealed to the puppet army to “maintain your ranks and hold your positions in order to carry out your new mission, the mission of protecting what is left of our country.”

Appealing for the cessation of attacks, for national reconciliation and concord, and demanding the implementation of the Paris Agreement in generalized statements at this time means simply that one is carrying out the scheme of the Americans, which is to prevent our soldiers and civilians from attacking and causing the complete collapse of the current rotten and corrupt Saigon regime.

2. As was stated clearly by the Party Current Affairs Committee in Circular No. 10/TT.75 and in Cable No. 490/TV, dated 27 April 1975, “in the current situation in which the puppet government is facing the prospect of complete collapse, any lackey who takes power …, even if he announces that he will implement the Paris Agreement, that he will carry out peaceful national reconciliation, or makes any other such statement, is just supporting the American plot and is demonstrating that he has become a lackey of the Americans.”

Our entire Party, our entire army, and our entire population are determined to implement our unshakeable resolve to totally defeat the U.S. and the puppets; to overthrow the rotten and corrupt Saigon regime, which is the tool of American neocolonialism; and to totally liberate South Vietnam and reunite our beloved country. We are determined to intensify our attacks and uprisings until total victory is achieved, exactly as has been set forward in our plan and with not even a single change or deviation.

In this situation, with Huong’s removal and Minh’s rise to take his place, …the lower-level lackeys together with the enemy’s entire apparatus of repression are becoming increasingly frightened and are disintegrating. This provides us with very favorable conditions to win total victory.

… Only one road leads to true peace and independence, to freedom and democracy, to prosperity and national reconciliation: that is the road of crushing every American plot, of totally overthrowing the entire puppet army and puppet government, and of placing the entire government in the hands of the people.

All localities should closely monitor the editorials and opinions being broadcast on Radio Hanoi and Liberation Radio and should urge the people to listen to our radio broadcasts. You should use the proclamation issued by the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam on 26 April and the editorials published in the newspaper Nhan Dan on that same day, 26 April 1975, and on subsequent days as the foundation for the explanations that you give to our cadre and our people as well as to the upper, governing classes. However, the key issue, the most vital problem, is that we will do whatever is necessary to gain total victory. That is the best way to describe the situation to the members of the upper classes.

As the situation develops further, the Party Current Affairs Committee will provide additional guidance.

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

ĐIỆN CỦA THƯỜNG VỤ KBN GỬI P.10, ANH SÁU DÂN, CÁC KHU UỶ, B.76, N.50 VÀ CÁC BAN, NGÀNH

SỐ 505/TV, ngày 28 tháng 4 năm 1975

Yêu cầu thực hiện đúng kế hoạch là giải phóng toàn bộ miền Nam, thống nhất đất nước[1]

1. Trước nguy cơ thất bại hoàn toàn, quân dân ta sắp đánh thẳng vào sào huyệt cuối cùng của chúng, đế quốc Mỹ đã thay Thiệu, nay thay Hương, đưa Dương Văn Minh lên làm Tổng thống với ý đồ thương lượng với ta hòng cứu vãn phần còn lại của chế độ Sài Gòn.

Dương Văn Minh ra nhận chức tổng thống lúc này, không còn là đại diện cho lực lượng thứ ba... Việc làm của Dương Văn Minh nằm trong âm mưu của Mỹ, đồng thời cũng phù hợp với lập trường chính trị của phe nhóm Minh, là không muốn cho chế độ Sài Gòn sụp đổ hẳn, muốn ngăn cản thắng lợi quang vinh của dân tộc trong giờ phút lịch sử hiện nay.

Ý đồ này đã thể hiện rõ trong nội dung bản tuyên bố của Dương Văn Minh khi nhận chức tổng thống lúc 16 giờ 50 ngày 28-4, trong đó không đả động gì đến Mỹ, không đề cập đến hai yêu cầu cơ bản của ta nêu trong bản Tuyên bố của Chánh phủ Cách mạng lâm thời ngày 26-4, lại kêu gọi “ngừng bắn tức khắc các cuộc tấn công lẫn nhau", kêu gọi quân đội ngụy "giữ vững hàng ngũ, giữ vững vị trí để hoàn thành nhiệm vụ mới là bảo vệ phần đất còn lại!".

Kêu gọi ngừng tấn công, hoà giải, hoà hợp đòi thi hành Hiệp định Pari một cách chung chung lúc này là thực hiện âm mưu của Mỹ, ngăn chặn quân dân ta đánh sụp đổ hoàn toàn chế độ thối nát Sài Gòn hiện nay.

2. Như Thông tri số 10/TT.75 và Điện 490/TV ngày 7-4-1975 của Thường vụ đã vạch rõ: "trong tình hình ngụy quyền đang trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, bất cứ tên tay sai nào lên..., dù có tuyên bố thi hành Hiệp định Pari, hoà bình hoà hợp dân tộc hay thế nào đi nữa đều là phục vụ cho âm mưu Mỹ, trở thành tay sai Mỹ".

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân kiên quyết thực hiện quyết tâm không gì lay chuyển của ta là đánh bại hoàn toàn Mỹ - ngụy, đánh sụp chế độ thối nát Sài Gòn, công cụ của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ, giải phóng toàn bộ miền Nam, thông nhất đất nước yêu quý của chúng ta. Chúng ta kiên quyết đẩy mạnh tấn công và nổi dậy đến toàn thắng theo đúng kế hoạch đã định, không có gì thay đổi.

Tình hình Hương đổ, Minh lên,... bọn tay sai và bộ máy kìm kẹp bên dưới càng hoang mang rệu rã chính là điều kiện rất thuận lợi cho ta để giành toàn thắng.

... Chỉ có một con đường đi đến hoà bình độc lập thật sự, tự do dân chủ, cơm áo và hoà hợp dân tộc là đập tan mọi âm mưu của Mỹ và lật đổ hoàn toàn ngụy quân, ngụy quyền, giành toàn bộ chánh quyền về tay nhân dân.

Các nơi cần theo dõi chặt các bài xã luận và bình luận trên Đài Hà Nội và Đài Giải phóng và vận động đồng bào nghe đài, dựa vào bản tuyên bố của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ngày 26-4 và xã luận báo Nhân Dân cùng ngày 26-4-1975 và các ngày tiếp theo để giải thích cho cán bộ, nhân dân ta cũng như các tầng lớp trên. Nhưng vấn đề cốt yếu là làm sao ta giành được thắng lợi hoàn toàn, đấy là cách giải thích tốt nhất cho những người trong các tầng lớp trên.

Tình hình diễn biến như thế nào, Thường vụ sẽ hướng dẫn thêm sau.

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

[1] Đu đ do chúng tôi đặt (B.T).