Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

May 01, 1975

PARTY SECRETARIAT CABLE NO. 601

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Cable from the Party Secretariat discussing the question of a tripartite government and calling for a mass movement in the revolutionary spirit.
    "Party Secretariat Cable No. 601," May 01, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Dang Cong san Viet Nam, Van Kien Dang Toan tap [Party Documents Complete Series], vol. 36 (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2004), 182-184. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176156
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176156

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

To: Brother Tam [Hoang Van Thai] and Brother Bay [Pham Hung]

(COSVN HQS: Please forward this message to Brother Tam)

1. We would like to inform you of the following: Brother Ba and the Government both think that the question of a tripartite government is now passé. When we form a government we must not include lackeys of the Americans in order to prevent the U.S. from having any source of support, and we must make the masses clearly recognize the power and the strength of the revolution. We will incite the masses and at the same time will force the U.S. to change its strategy. A government that reflects that spirit must be composed of our own people and of patriotic people who truly accept and approve of our policies of peace, independence, democracy, national reconciliation, and unification of the Fatherland.

2. The Politburo has decided that with regards to those individuals, people like Duong Van Minh for instance, who have surrendered to us, we will not arrest them, but we need to have a way to administer, control, and monitor them. We will only punish those who are still currently sabotaging us…

3. When you incite a mass movement to carry out revolutionary actions, make sure that you select our hard-core supporters among the masses and give them additional instructions. In order to have sufficient cadres to send out rapidly to incite and mobilize the masses, you should select a number of Party cadres and mass organization cadres, along with some military cadres, and give them a short period of training (a few days) in our policies, in our working methods, and in discipline.

4. When organizing national celebration ceremonies, the Politburo believes that a delegation of representatives from South Vietnam should be sent up to attend the meeting and celebration in Hanoi, and that a North Vietnamese delegation should be sent down to attend the ceremonies in South Vietnam.

[Signed]

Lanh [Le Van Luong]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

ĐIỆN

CỦA BAN BÍ THƯ

Số 601, ngày 1 tháng 5 năm 1975

Gửi: Anh Tám,[1] anh Bẩy,[2] (Nhờ Trung ương Cục chuyển anh Tám),

1. Xin báo cáo các anh biết: Theo ý kiến anh Ba, về Chính phủ, không còn vấn đề ba thành phần. Cấu tạo Chính phủ không thể có bọn tay sai Mỹ, không để cho Mỹ có chỗ dựa và phải làm cho quần chúng thấy rõ sức mạnh, thế mạnh của cách mạng; ta vừa phát động quần chúng lại vừa buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược. Chính phủ thể hiện tinh thần đó phải gồm ta và những ngưòi yêu nước, thật sự tán thành lập trường hoà bình độc lập, dân chủ, hoà hợp dân tộc, thống nhất Tổ quốc của ta.

2. Bộ Chính trị chủ trương đối với những người đã đầu hàng ta như Dương Văn Minh chẳng hạn thì không bắt, nhưng cần có cách quản lý, giám sát. Ta chỉ trừng trị bọn phá hoại hiện hành...

3. Trong khi phát động phong trào quần chúng hành động cách mạng, chú ý chọn lọc, bồi dưỡng cốt cán trong quần chúng. Để có đủ cán bộ kịp tung ra phát động quần chúng, nên chọn một số cán bộ của Đảng, đoàn thể và cán bộ quân đội, huấn luyện ngắn ngày về chính sách, về phương pháp công tác, về kỷ luật.

4. Khi tổ chức lễ mừng trong cả nước, theo ý kiến Bộ Chính trị, nên có đoàn đại biểu miền Nam ra dự mít tinh ở Hà Nội và có đoàn miền Bắc vào dự ở Sài Gòn.

LÀNH

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

[1] Tám: Hoàng Văn Thái (B.T).

[2] Bẩy: Phạm Hùng (B.T).