Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

March 01, 1973

CABLE FROM NGUYEN DUY TRINH [FOREIGN MINISTER OF THE DRV] TO THE POLITBURO

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Foreign Minister of the Democratic Republic of Vietnam Nguyen Duy Trinh sent a cable to the Politburo to report on his private meeting with U.S. Secretary of State William Rogers concerning peace negotiations.
    "Cable from Nguyen Duy Trinh [Foreign Minister of the DRV] to the Politburo," March 01, 1973, History and Public Policy Program Digital Archive, Dai Su Ky Chuyen De: Dau Tranh Ngoai Giao va Van Dong Quoc Te Trong Khang Chien Chong My Cuu Nuoc, 1954-1975 [Major Events: The Diplomatic Struggle and International Activities During the Resistance War Against the Americans to Save the Nation, 1954-1975] (Hanoi: Ministry of Foreign Affairs, 1987), 386. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175852
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175852

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

1973-03-01

Mr. [Nguyen Duy] Trinh [Foreign Minister of the Democratic Republic of Vietnam] to the Politburo:

On 28 February I held a private meeting with U.S. Secretary of State William Rogers after the meeting of the four foreign ministers. Our meeting lasted from the night of the 28th into the morning of 1 March (until 2:00 in the morning).

The U.S. side had to agree to the following:

- The twelve governments will sign one document that lists the names of all twelve governments in the introduction.

- They agreed to drop Article 10 of the U.S. draft on the issue of the countries contributing to binding up the wounds of war and post-war economic development.

- The U.S. accepted our formula on Laos and Cambodia.

- Article 2 of the draft treaty will be in accordance with our Plan #3.

II/ This means that we have achieved a good document that meets our requirements and that fulfills the Politburo’s guidance concepts. The Democratic Republic of Vietnam played a major role during the conference, and the role of the Provisional Revolutionary Government was played up. We are in a strong position, and the U.S. and their puppets are in a weak position. They wanted to accommodate us in order to avoid criticism. A number of countries that have taken a negative attitude toward us made speeches that demonstrated a conciliatory attitude.

[…]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

Ngày 1-3-1973

Anh Trinh gửi Bộ Chính trị:

Ngày 28/2 anh Trinh đã gặp riêng Roger sau cuộc họp 5 ngoại trưởng từ tối 28 kéo dài đến 1/3 ( 2 giờ sáng )

Phía Mỹ đã phải thỏa thuận:

- 12 chính phủ ký một bản có ghi tên 12 chính phủ trong lời mở đầu.

- Bỏ điều 10 trong dự thảo của Mỹ nói về việc các nước đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng kinh tế sau chiến tranh.

- Nhận công thức của ta về Lào và CPC.

- Ghi điều 2 của dự thảo định ước theo phương án 3 của ta.

II/ Như vậy ta đạt được văn bản tốt, phù hợp với yêu cầu của ta và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. Qua hội nghị vai trò của VNDCCH rất lớn. Vị trí Chính phủ CMLT được đề cao. Ta ở thế mạnh, Mỹ-Ngụy ở thế yếu, chúng có ý định xoa dịu để tránh bị phê phán. Một số nước vốn xấu với ta cũng phát biểu với tinh thần hòa giải.

( Điện đến, T. 187, phòng LT BNG )